Regulamin organizacyjny

 OŚRODEK „POGRANICZE – SZTUK, KULTUR, NARODÓW”
w SEJNACH

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin Organizacyjny Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Sejnach, zwanego dalej „Ośrodkiem”, reguluje organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym jego strukturę organizacyjną oraz zadania i obowiązki poszczególnych stanowisk pracy i komórek organizacyjnych.

 

§ 1. Ośrodek jest instytucją prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podlaskiego, działającą w szczególności na

podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

 1. umowy z dnia 7 stycznia 2000 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa

Narodowego a Województwem Podlaskim w sprawie wspólnego prowadzenia i

finansowania działalności Ośrodka wraz ze stosownymi aneksami,

 1. statutu Ośrodka.

 

Rozdział II

 

Zadania Ośrodka

 

§ 2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami

różnych narodów i wyznań zamieszkałych w Polsce i Europie,

2) angażowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w programach artystycznych
i edukacyjnych Ośrodka,

3) wspomaganie inicjatyw kulturalnych wychodzących od społeczności lokalnej,

4) prowadzenie działań łączących tradycje ze współczesnością, dawną kulturę z nowoczesną

formą artystyczną, naukową, pedagogiczną,

5) realizacja idei pogranicza sztuk, czyli stworzenia warunków do współistnienia
i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych (teatr, muzyka, plastyka, itp.),

6) skupienie wokół idei Ośrodka szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych z kraju i ze

świata,

7) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie
i opiece nad zabytkami,

8) pozyskiwanie i ochrona zabytków ruchomych.

 

 

Rozdział III

 

Struktura organizacyjna Ośrodka

 

 

§ 3. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

 

1) Dyrektor

2) Zastępca dyrektora

3) Główny księgowy

 

4) Stanowisko do spraw sekretariatu

5) Stanowisko do spraw archiwum

6) Księgowy - kasjer

7) Stanowisko do spraw kadr

 

8) Dział pracowni merytorycznych

a) Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

b) Pracownia programów dziecięcych

c) Pracownia programów młodzieżowych

d) Pracownia programu wystawienniczego

e) Pracownia program Almanach Sejneński

 

9) Dział programów długofalowych

a) Program Miłosz

b) Program Prowincja Pedagogiczna

c) Program Akademia Nauczycieli

d) Programy stażowe

e) Lato w Pograniczu

 

10) Stanowisko do spraw promocji i organizacji przedsięwzięć

11) Stanowisko do spraw dokumentacji przedsięwzięć

 

 

§ 4. W skład struktury organizacyjnej wchodzą jedno oraz wieloosobowe stanowiska pracy.

 

§ 5. Pracą komórek organizacyjnych podległych Działowi pracowni merytorycznych oraz Działowi programów długofalowych kierują kierownicy tych działów.

 

§ 6. Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współdziałania w przypadku wykonywania zadań wymagających współpracy.

 

§ 7. Koordynację prac przy realizacji zadań wymagających współdziałania większej ilości komórek organizacyjnych prowadzi ta z nich, która jest merytorycznie odpowiedzialna za wykonanie tego zadania, lub inna wskazana przez Dyrektora.

 

 

§ 8. Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych

pracowników przechowywane są w aktach osobowych.

 

§ 9. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział IV

 

Zarządzanie Ośrodkiem

 

 

§ 10. 1. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego

działalności Dyrektor Ośrodka. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1) programowanie i planowanie pracy Ośrodka oraz sprawowanie kontroli i nadzoru

nad realizacją tych planów,

2) gospodarkę finansową Ośrodka, w tym gospodarowanie mieniem instytucji,

3) kierowanie całokształtem polityki kadrowej ( w tym zatrudnia i zwalnia

pracowników Ośrodka),

4) współpracę z wszystkimi organami administracji rządowej i samorządowej,

2. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka,

3. Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie

Ośrodka.

 

§ 11. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

1) reprezentowanie i kierowanie Ośrodkiem w trakcie nieobecności Dyrektora,

2) koordynacja planowania i sprawozdawczości wewnętrznej,

3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi działami i komórkami

organizacyjnymi: Stanowisko d/s sekretariatu, Stanowisko d/s archiwum, Dział pracowni

merytorycznych,

4) Zastępca Dyrektora uprawniony jest do wydawania podległym mu komórkom

organizacyjnym poleceń i instrukcji dotyczących wykonywania przypisanych im zadań.

 

§ 12. Do zadań Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z ustawa o rachunkowości oraz

zakładowym planem kont i innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2)sporządzanie planu przychodów i wydatków Ośrodka,

3) terminowe sporządzanie sprawozdań rozliczenia z budżetem,

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności, rzetelności i kompletności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli

dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę

mienia będącego w posiadaniu Ośrodka i sporządzania sprawozdawczości finansowej,

 

 

 

Rozdział V

 

Zadania działów i komórek organizacyjnych

 

§ 13. Wykonywaniem zadań z zakresu działań administracyjno – finansowych zajmują się

następujące komórki i stanowiska pracy:

 

1) Księgowy – kasjer:

 1. podejmowanie gotówki z banku na podstawie uprzednio sprawdzonych pod

względem formalno – rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzonych do

wypłaty rachunków,

 1. wypłata gotówki z kasy za pokwitowaniem,

 2. przyjmowanie gotówki do kasy na dowody KP,

 3. rozliczanie z ZUS-em, naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych
  i raportów imiennych,

 4. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych

 5. prowadzenie analityki i syntetyki z zakładowym planem kont,

 6. sporządzanie inwentaryzacji

 7. ubezpieczenie budynku, majątku Ośrodka i środków transportu.

 

2. Stanowisko d/s Sekretariatu, Kadr, Archiwum:

a) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie ewidencji korespondencji,

c) prowadzenie kalendarza oficjalnych spotkań dyrekcji.

d) prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka, ewidencja pracowników, byłych

pracowników, rocznych kart obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień

lekarskich,

e) sporządzanie planów urlopów pracowniczych,

f) przygotowywanie wniosków o przyznanie dodatków stażowych, gratyfikacji

jubileuszowych,

g) przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających

się o renty i emerytury,

h) kontrola i ewidencja czasu pracy pracowników,

i) prowadzenie polityki socjalnej; opracowywanie rocznych preliminarzy wydatków
z ZFśS, przyjmowanie podań pracowników w zakresie wczasów turystycznych,

pożyczek na remonty mieszkań i innych świadczeń,

j) prowadzenie zakładowego archiwum.

 

§ 14. 1. Działem Pracowni Merytorycznych kieruje i sprawuje nadzór nad pracą komórek

organizacyjnych Kierownik Działu Pracowni Merytorycznych bezpośrednio podległy

Zastępcy Dyrektora. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) koordynowanie działań merytorycznych - organizacji i realizacji zadań podległych

komórek oraz nadzorowanie wykonywania powierzonych zadań,

2) przedkładanie właściwemu Dyrektorowi informacji o realizacji zadań i

funkcjonowaniu Działu,

3) wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych

pracowników,

4) sporządzanie raportów okresowych i rocznych z realizacji zadań merytorycznych

Działu.

 

2. Do zadań Pracowni Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, wycinków prasowych, filmów,

fotografii, płyt, rycin, czasopism, pocztówek, wszelkich materiałów na nośnikach

elektronicznych, itp.,

2) digitalizacja zbiorów,

3) udostępnianie zbiorów – czytelnia.

 

3. Do zadań Pracowni programów dziecięcych należy:

przygotowanie i prowadzenie pracowni artystyczno – edukacyjnych adresowanych

do dzieci w wieku szkolnym (Pracownia Kronik Sejneńskich, Pracownia animacji

filmowej, Pracownia archeologiczna, Pracownia edukacji międzykulturowej i in.).

 

4. Do zadań Pracowni programów młodzieżowych należy:

przygotowanie i prowadzenie pracowni artystyczno – edukacyjnych adresowanych

do młodzieży (Lektorium Sejneńskie, Muzyka Miejsca, Orkiestra Klezmerska Teatru

Sejneńskiego, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa i in.).

 

5. Do zadań Pracowni programu wystawienniczego należy:

1) opracowanie i realizacja planu wystawienniczego Ośrodka,

2) opracowywanie merytoryczne i koncepcyjne wystaw tematycznych ze zbiorów

CDKP,

3) realizacja programu edukacji wiedzy o sztuce we współpracy ze szkołami w oparciu

o realizowane wystawy.

4) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne realizowanych wystaw

 

6. Do zadań Pracowni programu Almanach Sejneński należy:

1) przygotowanie materiałów związanych z historia i kulturą Sejneńszczyzny w oparciu

o zespół współpracowników z regionu,

2) opracowywanie materiałów do druku,

3) inicjowanie spotkań i debat wokół kolejnego wydanego numeru.

 

 

§ 15. 1. Działem Programów Długofalowych kieruje i sprawuje nadzór nad pracą komórek

organizacyjnych Kierownik Działu Programów Długofalowych bezpośrednio podległy

Dyrektorowi. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) koordynowanie działań merytorycznych - organizacji i realizacji zadań podległych

komórek oraz nadzorowanie wykonywania powierzonych zadań,

2) przedkładanie właściwemu Dyrektorowi informacji o realizacji zadań i

funkcjonowaniu Działu,

3) wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych

pracowników,

4) sporządzanie raportów okresowych i rocznych z realizacji zadań merytorycznych

Działu.

2. W ramach Programu Miłosz realizowane są zadania polegające na:

przygotowaniu i realizacji działań związanych z dziełem i osobą Czesława Miłosza.

 

3. W ramach Programu Prowincja Pedagogiczna realizowane są zadania polegające na:

1) przygotowywaniu i realizacji działań ze społecznością lokalną,

2) przygotowywaniu i realizacji projektu Szkoła Pogranicza dla liderów działań

edukacyjnych w społecznościach wielokulturowych.

 

4. W ramach Programu Akademia Nauczycieli realizowane są zadania polegające na:

1) tworzeniu forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i

animatorami działań edukacyjnych w środowiskach wielokulturowych,

2) inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć i projektów realizowanych w szkołach.

 

5. W ramach Programów stażowych realizowane są zadania polegające na:

przygotowywaniu tematycznych ofert stażowych dla osób indywidualnych i grup oraz

ich realizacji.

 

6. W ramach Programu Lato w Pograniczu realizowane są zadania polegające na:

przygotowaniu i realizacji szeregu przedsięwzięć (koncerty, wystawy, filmy,

spotkania, wykłady) – prezentujących całoroczny dorobek pracowni artystycznych

Ośrodka szerokiemu gronu odbiorców przebywających na Sejneńszczyźnie w

okresie letnim.

 

§ 16. Dla potrzeb promocji, organizacji i dokumentacji wszystkich przedsięwzięć

realizowanych przez Dział Pracowni Merytorycznych oraz Dział Programów

Długofalowych funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 

1) Stanowisko do spraw promocji i organizacji przedsięwzięć, do zadań którego należy:

a) promocja realizowanych przez Ośrodek przedsięwzięć,

b) bieżący kontakt z mediami, informowanie ich o realizowanych i planowanych

przedsięwzięciach,

c) organizacja widowni.

d) opracowywanie i przygotowywanie materiałów programowych.

 

2) Stanowisko do spraw dokumentacji przedsięwzięć, do zadań którego należy:

a) tworzenie i opracowywanie dokumentacji audio – video i fotograficznej z realizacji

wszelkich działań Ośrodka,

b) realizacja filmów video z działań własnych Ośrodka oraz innych związanych
z problematyką pogranicza.

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 17. Regulamin, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Podlaskiego,

wchodzi w życie z dniem ......................., zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka

„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach nr ....... z dnia ...................................

 

 

§ 18. Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin

organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

 

 

Załącznik do uchwały Nr

90/1196/2012

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 11 kwietnia 2012 r

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Pawlukiewicz

Data wytworzenia: 2009-12-07

Wprowadzający: Marcin Pawlukiewicz

Data wprowadzenia: 2009-12-07

Data modyfikacji: 2012-07-30

Opublikował: Marcin Pawlukiewicz

Data publikacji: 2009-12-07